Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti




UGOVOR

O

KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI



Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "KUPAC"

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "PRODAVAC".


Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom  poslu je "UGOVORNE STRANE".



UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:



Član 1.